Onze voorwaarden

 

Algemene Voorwaarden


Artikel 1 - Toepassingsgebied

1. Enkel deze voorwaarden beheersen de relatie tussen Meulders RENT en de klant, die bij opdrachtverstrekking erkent deze te aanvaarden. De klant erkent dat de contractuele relatie enkel bestaat tussen hemzelf enerzijds en Meulders RENT anderzijds, met uitsluiting van elke andere partij.

1.2. Behoudens schriftelijk akkoord van Meulders RENT zijn alle bedingen, voorzien in de handelsdocumenten van de klant, zonder voorwerp. Indien er uitdrukkelijk schriftelijk de voorkeur gegeven wordt aan een afwijking van deze voorwaarden of aan een bijzondere overeenkomst, blijven deze voorwaarden minstens op aanvullende wijze gelden.Artikel 2 - Offertes / totstandkoming van de overeenkomst

2.1. De klant is degene die de opdracht heeft gegeven en/of de overeenkomst tekent, tenzij duidelijk blijkt dat deze handelt in naam en voor rekening van een derde partij en alle nodige gegevens zoals de naam, het adres en de facturatiegegevens van deze derde tegelijkertijd zijn overgemaakt aan Meulders RENT. In geval de opdrachtgever niet de klant zou zijn, blijft de opdrachtgever hoofdelijk, minstens in solidum, gehouden tot de betaling van alle met zijn opdracht corresponderende facturen.

2.2. Elke annulering door de klant dient schriftelijk te gebeuren. Zij is slechts geldig na de uitdrukkelijke aanvaarding ervan door Meulders RENT. In geval van aanvaarding van de annulering is de klant, naast de vergoeding van de reeds geleverde prestaties, een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 25% van de totale overeengekomen prijs met een minimum van 150,00 euro, tenzij Meulders RENT een hogere schade aantoont.

2.3. Elke wijziging van een opdracht door de klant dient schriftelijk te gebeuren en geeft in principe aanleiding tot een nieuwe offerte, en dit naar eigen inzicht en beslissing van Meulders RENT.Artikel 3 - Uitvoering van de overeenkomst

3.1. Meulders RENT besteedt de vereiste zorg aan de uitvoering van de aan haar toevertrouwde opdrachten en is enkel belast met een inspanningsverbintenis. De leverings- en/of uitvoeringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend voor Meulders RENT, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen werd tussen partijen. Vertraging in de levering en/of uitvoering kan evenwel nooit aanleiding zijn tot boete, schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of weigering om de wagen in ontvangst te nemen.

3.2. De klant bezorgt aan Meulders RENT in elk stadium, tijdig alle gegevens die noodzakelijk geacht worden voor het uitvoeren van de opdracht. Indien deze benodigde gegevens niet tijdig aan Meulders RENT zijn verstrekt, heeft Meulders RENT het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de klant te factureren.

3.3. Deelleveringen en/of –uitvoeringen zijn toegelaten. Meulders RENT behoudt zich het recht voor deze deelleveringen en/ of –uitvoeringen afzonderlijk te factureren.

3.4. Meulders RENT behoudt zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden indien er objectieve redenen aanwezig zijn die aantonen dat de solvabiliteitsen of liquiditeitspositie van de klant in gevaar is (bijv. door faillissement, gerechtelijk akkoord, geprotesteerde wissels, kennelijk onvermogen, achterstallige betalingen bij Meulders RENT of derden, het bekomen van collectieve schuldenregeling door de klant, ...).

3.5. Indien Meulders RENT na de bevestiging van de opdracht en voor of tijdens de uitvoering van de overeenkomst omstandigheden verneemt waardoor de afspraken niet meer voldoende verzekerd lijken, dan heeft Meulders RENT het recht om vooruitbetaling of borgstelling te vorderen, desgevallend om de overeenkomst op te zeggen zonder enig recht op schadevergoeding vanwege de klant.

3.6. De overeenkomst wordt toegestaan voor de termijn zoals in de overeenkomst wordt bepaald. Ze vangt aan op de dag van de werkelijke terbeschikkingstelling van het voertuig. In geen geval zal de klant zich kunnen beroepen op de stilzwijgende hernieuwing van de overeenkomst. De klant en hij alleen is aansprakelijk voor de overtredingen die opgelopen worden door hemzelf of een persoon voor wij hij verantwoordelijk is. Hij alleen zal de boetes en vergoedingen dragen die hieruit voortspruiten. De klant verbindt er zich toe om het voertuig enkel te laten besturen door die leven van zijn personeel die beschikken over een geldig rijbewijs voor het betrokken type voertuig. De klant verklaart daarnaast uidrukkelijk het voertuig niet te zullen gebruiken voor onwettige, verboden of ongeoorloofde doeleinden en alle nuttige en nodige maatregelen te zullen treffen om een verkeerd, onrechtmatig of niet-contractueel gebruik van het voertuig door derden te voorkomen. In geval van inbeslagname of verbeurdverklaring van het voertuig, zal de klant Meulders RENT integraal vrijwaren voor alle vorderingen die daaruit voortvloeien.

3.7. Het verbruik van de brandstof is steeds en integraal ten laste van de klant die zich ertoe verbindt de door de fabrikant van het voertuig voorgeschreven brandstof te gebruiken. De klant is verplicht het voertuig met een volle brandstoftank terug te brengen. Hij zal tijdig het water- antivriesgehalte en oliepeil nazien en dit minstens op een minimumpeil houden. Hij verbindt er zich toe om op eerste verzoek van Meulders RENT het voertuig voor periodiek onderhoud binnen te brengen.

3.8. Klachten betreffende de levering/uitvoering moeten onmiddellijk en binnen de 24 uren worden gemeld, zulks op straffe van verval van alle aanspraken. De klant mag geen herstelwerkzaamheden zelf uitvoeren of laten uitvoeren door derden, maar dient elk potentieel of bestaand probleem aan Meulders RENT mee te delen. Meulders RENT zal dan de maatregelen nemen die zij nuttig acht, al dan niet op kosten van de klant.Artikel 4 - Prijs

4.1. De overeenkomst is gesloten aan de op de overeenkomst/offerte vermelde prijzen en de daarin voorziene betalingswijze, behoudens in geval van onderling overeengekomen afwijkingen van de oorspronkelijke offerte die bevestigd werden door Meulders RENT.

4.2. Indien de duur van de overeenkomst de periode van één jaar overschrijdt, zal de prijs jaarlijks worden aangepast aan de gezondheidsindex.

4.3. Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere kosten, tenzij expliciet anders wordt voorzien. De BTW is ten laste van de klant.Artikel 5 - Betaling

5.1. De facturen van Meulders RENT zijn, behoudens andersluidende schriftelijke bedingen, contant betaalbaar. In geen geval mogen facturen onderhands betaald worden aan personeelsleden of aangestelden van Meulders RENT.

5.2. Elke factuur, waarvan het bedrag niet of niet volledig op de vervaldag is vereffend, wordt van rechtswege vermeerderd met een forfaitaire en onverminderbare schadevergoeding, gelijk aan 10 % van het verschuldigde bedrag, met een minimum van 125,00, zonder dat een ingebrekestelling nodig is. Bovendien is van rechtswege een verwijlinterest verschuldigd gelijk aan de wettelijke intrestvoet overeenkomstig de Wet van 2 augustus 2002 tot bestrijding van de betalingsachterstand inzake handelstransacties, zonder dat hiertoe een voorafgaande ingebrekestelling nodig is. Elke begonnen maand wordt hierbij als een volledige maand beschouwd. Gedeeltelijke betalingen zullen eerst worden aangewend ter dekking van kosten, intresten en schadevergoedingen om daarna in mindering te worden gebracht van de hoofdsaldi.

5.3. In geval van niet-naleving van de overeengekomen betalingsvoorwaarden worden alle openstaande facturen en/of schulden onmiddellijk opeisbaar en heeft Meulders RENT het recht, zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, de verdere leveringen en/of prestaties op te schorten ofwel de overeenkomst als ontbonden te beschouwen onverminderd haar aanspraak tot schadeloosstelling.

5.4. Onverminderd hetgeen bepaald is in artikel 7.1, dient de klant de facturen van Meulders RENT, in geval van betwisting, door middel van een aangetekende brief te protesteren binnen de 8 kalenderdagen na de ontvangst ervan, en dit op straffe van verval.Artikel 6 - Overmacht

6.1 Indien Meulders RENT de opdracht niet kan uitvoeren wegens overmacht, waaronder begrepen wordt ongevallen, ziekte, brand, oorlog, stakingen, lock-outs, opstanden, vertragingen bij leveranciers, gebrek aan vervoermateriaal, enz., heeft Meulders RENT het recht om aan de overeenkomst een einde te stellen zonder enige verdere schadeloosstelling aan de klant.

6.2. Bij overmacht worden de verplichtingen van Meulders RENT opgeschort. In dat geval is zij enkel verplicht om prestaties te leveren en haar opdrachten uit te voeren zodra dit redelijkerwijze mogelijk is.

6.3 Indien Meulders RENT bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is Meulders RENT gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze factuur te voldoen, als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.Artikel 7 - Aansprakelijkheid

7.1. Alle klachten in verband met de geleverde goederen moeten, indien de gebreken zichtbaar zijn, op straffe van verval, binnen 8 kalenderdagen na de levering gemeld worden door middel van een aangetekend schrijven. Onzichtbare gebreken dienen, op straffe van verval, door middel van een aangetekende brief gemeld te worden binnen de 8 kalenderdagen na de ontdekking ervan.

7.2. In geval er zich gebreken voordoen en deze tijdig worden gemeld, heeft Meulders RENT de keuze om de gebreken te herstellen conform de bestelbon of hiervoor een schadevergoeding te betalen.

7.3. Meulders RENT kan in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor boetes en schadevergoedingen die kunnen voortspruiten overtredingen en ongevallen.

7.4. De schadevergoeding waartoe Meulders RENT op basis van deze overeenkomst kan aansprakelijk zijn, wat ook de oorzaak, de aard of het voorwerp van de vordering is, zal maximaal 20% van de gefactureerde waarde van de bestelbon bedragen. In geval de klant aanspraak meent te kunnen maken op zulk een vergoeding dient hij de gebreken en zijn schade op tegensprekelijke wijze te bewijzen. Het is hem niet toegelaten betaling van openstaande facturen in te houden of uit te stellen.

7.5. Meulders RENT zal echter niet aansprakelijk kunnen gesteld worden voor gevolgschade en/of enigerlei onrechtstreekse schade, met inbegrip van gebruiks - en winstderving. Meulders RENT kan onder meer niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies of diefstal van alle losse voorwerpen die in de wagens werden achtergelaten.

7.6. De wagens die door Meulders RENT ter beschikking worden gesteld, zijn gewaarborgd volgens de voorwaarden van de constructeur of invoerder. Deze voorwaarden zijn opgenomen in de bij de wagen gevoegde handleiding waarmee de klant akkoord verklaart te zijn.Artikel 8 – Verzekering

8.1. De voertuigen van Meulders RENT zijn verzekerd tegen materiële schade, brand, vandalisme en voor Burgerlijke Aansprakelijkheid met een vrijstelling zoals vermeld in de overeenkomst, die verschilt naargelang het type voertuig. In geval van schade, ook indien deze schade het gevolg is van overmacht, dient de klant deze schade te vergoeden ten belope van de vrijstelling. De verzekering voor materiële schade dekt niet dakschade of schade veroorzaakt door de lading. Ze geldt ook niet in geval van zware fout, bedrieglijk opzet van de klant of diens aangestelde, intoxicatie en/of vermoeidheid van de bestuurder van het voertuig, het niet naleven van rij- en rusttijden of in geval van fout cf. art. 1382 B.W. In dergelijk geval is de klant gehouden tot de integrale vergoeding van de schade.Artikel 9 – Eigendom en risicoregeling

9.1 De voertuigen blijven de eigendom van Meulders RENT, ook in geval van vervanging van een voertuig door een gelijkaardig voertuig dat op zijn beurt eigendom blijft van Meulders RENT. Het is de klant niet toegestaan de gehuurde goederen op enige wijze te vervreemden, onder te verhuren, te verpanden of anderszins te bezwaren of te belasten.

9.2. De klant draagt gedurende de hele duurtijd van de overeenkomst het risico voor verlies, diefstal of beschadiging van de gehuurde voertuigen, ook indien dit te wijten is aan overmacht. In zulk geval betaalt de klant een forfaitaire schadevergoeding van 2.500,00 euro.

9.3. Bij diefstal dient de klant onmiddellijk een aangifte te doen bij het dichtstbijzijnde politiekantoor en dient hij dit te melden aan Meulders RENT. Hij zal hierbij alle nuttige gegevens alsook het nummer van het door de politie opgestelde proces-verbaal aan Meulders RENT doorgeven.

9.4. In geval van een ongeval dient de klant binnen de 24u een ongevalformulier toe doen toekomen bij Meulders RENT, duidelijk ingevuld en ondertekend, samen met het nummer van het proces- verbaal dat door de politie werd opgesteld. Bij verzuim van aangifte van het ongeval, verliest de klant alle rechten op dekking door de verzekeringspolis van Meulders RENT.

9.5. De klant maakt zich sterk dat op eerste verzoek van Meulders RENT aan Meulders RENT de toegang zal worden verschaft om de gehuurde voertuigen te controleren op hun goede werking, om voertuigen te vervangen of te herstellen, edm.Artikel 10 – Huurwaarborg

10.1. Vóór de aanvang van de overeenkomst betaalt de klant tot zekerheid van zijn verplichtingen een huurwaarborg, zoals afgesproken, in handen van Meulders RENT.

10.2. Meulders RENT zal deze huurwaarborg bij het einde van de huurovereenkomst slechts aan de klant terugbetalen bij correcte naleving van de overeenkomst. Eventuele schade die tijdens de huur werd veroorzaakt, zal door Meulders RENT van de huurwaarborg in mindering worden gebracht.

10.3. Meulders RENT stelt alles in het werk om de huurwaarborg binnen 7 dagen na controle van het voertuig terug te betalen, hetzij cash of via overschrijving.Artikel 11. – Teruggave van de gehuurde goederen

11.1. Zodra de huurovereenkomst, om welke reden dan ook, is beëindigd, is de klant van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling verplicht om onmiddellijk de gehuurde voertuigen terug te bezorgen.

11.2. De klant is gehouden tot teruggave van de toestellen in dezelfde staat als bij het begin van de overeenkomst. Meulders RENT heeft vanaf dat ogenblik het recht om de gehuurde goederen terug te halen, zonder een beroep te moeten doen op tussenkomst van een rechtbank, waar deze zich ook bevinden. Bovendien zal de klant voor elke dag vertraging in de teruggave van de gehuurde voertuigen een vergoeding verschuldigd zijn gelijk aan de huurprijs per dag, en dit voor elke begonnen dag waarop de voertuigen niet werden teruggegeven, met behoud van het recht van Meulders RENT om aanvullende schadevergoeding te vorderen.Artikel 12. – Varia en geschillenregeling

12.1. Deze algemene voorwaarden doen geen enkele afbreuk aan de uitoefening door Meulders RENT van alle andere haar toekomende wettelijke of contractuele rechten.

12.2. Het is de klant verboden zijn rechten en verplichtingen onder de met Meulders RENT afgesloten overeenkomst over te dragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Meulders RENT. Elke ongeoorloofde overdracht zal van rechtswege nietig zijn.

12.3. Een eventueel in gebreke blijven van Meulders RENT om de uitvoering te eisen van de bepalingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden, zal geen afstand van of verzaking aan de toepassing van deze of enigerlei andere bepaling kunnen impliceren.

12.4. De ongeldigheid van één of meerdere bepalingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden doet geen afbreuk aan de toepassing van de andere bepalingen.

12.5. In de relatie tussen Meulders RENT en de klant is enkel het Belgische recht van toepassing. Elk geschil zal door Meulders RENT worden voorgelegd aan een bemiddelende instantie naar keuze dan wel aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, onverminderd het recht voor Meulders RENT om gerechtelijke stappen te ondernemen voor de rechtbanken van het rechtsgebied van de klant.